کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۱ مطلب با موضوع «سوره های تدبر قرآن به قرآن :: اعلی» ثبت شده است

۰۷دی

زهره سعیدی

بسم الله الرحمن الرحیم

تسبیح چیست؟

بین انسان تا خدا فاصله ایست که با علم برطرف می شود، که این فاصله جهل می باشد. منظور از علم نیزشناخت خداست و شناخت خدا، شناخت اسماء و صفات خداست.

شناخت خداوند از دو راه انجام می شود :حمد و تسبیح

تسبیح به عبارت ساده یعنی منزه دانستن.

طبیب دوار1