کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س

کلاس یکشنبه

(گردان حضرت فاطمه (س


کلاس یکشنبه

۲ مطلب با موضوع «سوره های جزوه تدبر سوره ای :: حاقه» ثبت شده است

۱۲اسفند

سیده مریم احمدی

حاقه سوره ایست مکی در وصف قیامت....حاقه روزی است:حق،ثابت و غیر قابل تخلف و تردید ناپذیر. در واقع حاقه همان وعده های حق الیقین خداوند است که برقرار است و انسانها با ایمان به آنها خود را بر کشتی نجات متقین سوار نموده و ایصال به مطلوب را با قراردادن گوش های خود به عنوان واعیه هایی (ظرف هایی) برای حفظ حقایق،به دست می آورند.آنچه واقعا هست و مقرر است فقط وفقط وعده های الهی و حقایق تبیین شده از جانب پروردگار است که احدی نمی تواند آن را جابه جا کند.تکذیب این حقایق (مانند قارعه و واقعه) بر وقوع آنها تاثیری نداشته،بلکه تنها این افراد خود را از تذکره هایی که می توانند با آن نجات یابند،محروم می سازند.

طبیب دوار1
۲۲بهمن

نفیسه مردانی

در سوره مبارکه حاقه قیامت از منظر حق بودن بررسی شده است.و در تمام آیات این سوره حق بودن تجلی و حضور دارد .

 در3آیه ی ابتدایی سوره عظمت حاقه و اینکه کسی به کنه آن پی نمی برد بیان می شود ودر آیات بعدی از شیوه تمثیل برای معرفی وجوهی از حاقه استفاده کرده و سرانجام افراد و اقوامی که به تکذیب آن پرداخته ودر مقابل، افراد نجات یافته را بیان می کند.  در این سوره آب به عنوان تمثیلی از حاقه است و  کشتی جاری وجود دارد که اگر سوارش بودی نجات یافتی و گرنه هلاک می شوی    

برای حقیقت هلاکت ونجات مطرح نیست آنکه  ثابت است و نحوه ی مواجه ما با آن مطرح و تعیین کننده عاقبت است.

طبیب دوار1